8. - 10. červen 2018

Praha - Holešovice

Uložit

Uložit

Ochrana osobních údajů

1   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Základním účelem těchto zásad zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) je poskytnout subjektům osobních údajů informace o tom, jakým způsobem jsou shromažďovány a zpracovávány jejich osobní údaje poskytnuté společnosti CUBE production s.r.o. v souvislosti s konáním akce Automobilové slavnosti LEGENDY (dále jen „LEGENDY“), za jakým účelem jsou poskytnuté osobní údaje zpracovávány a jaká jsou práva subjektů osobních údajů a možnosti jejich uplatnění.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované či identifikovatelné fyzické osoby (subjektu osobních údajů).

Správcem osobních údajů je společnost CUBE production s.r.o. (dále jen „Správce údajů“).

Tyto Zásady jsou vydávány zejména v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytnutých na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, nicméně uplatní se přiměřeně i v případě osobních údajů poskytnutých Správci údajů na základě smluvního vztahu s jednotlivými subjekty či jiného právního důvodu.

2   SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikační a kontaktní informace Správce údajů:

Název: CUBE production s.r.o.
IČ: 265 00 256
Sídlo společnosti: Nuselská 46, 140 00 Praha 4
Telefon: 777 738 423
E-mail: info@legendy.cz
Webová stránka: www.legendy.cz

3   ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

3.1   Rozsah zpracovávaných osobních údajů 

Shromažďovány a zpracovávány jsou zejména základní identifikační a kontaktní údaje jednotlivých subjektů (jméno a příjmení, datum narození, adresa, e-mail, telefon apod.), případně jakékoli další osobní údaje poskytnuté v souvislosti s účastí jednotlivých subjektů na akci LEGENDY a jejím konáním.

3.2   Účel zpracování osobních údajů 

Správce údajů je oprávněn poskytnuté osobní údaje použít pro veškeré organizační a marketingové účely spojené s pořádáním akce LEGENDY, jakož i dalších akcí a obdobných aktivit pořádaných Správcem (společností CUBE production s.r.o.).

3.3   Zabezpečení dat

Správceúdajůpřijal vhodná bezpečnostní opatření (zejména technická a organizační), aby ochránil osobní údaje subjektů před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem.

V této souvislosti je však třeba upozornit, že u žádného přenosu dat prostřednictvím internetu nebo technologií pro ukládání dat nelze zaručit 100% bezpečnost.

4   SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Poskytnuté osobní údaje je Správce údajů oprávněn zpřístupnit či předat svým obchodním partnerům, jednotlivým vystavovatelům a veškerým dalším osobám podílejícím se na pořádání akce LEGENDY a s tím souvisejících činnostech.

5   DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Doba, po kterou jsou poskytnuté osobní údaje uchovávány a zpracovávány činí pět (5) let ode dne jejich poskytnutí, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.

6   PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Pro uplatnění níže uvedených práv subjektů údajů, případně i jiných práv subjektů údajů souvisejících s ochranou jejich osobních údajů poskytnutých Správci údajů, se lze obrátit na níže uvedené kontakty:

Písemně na adresu Správce údajů: CUBE production s.r.o., Nuselská 46, 140 00 Praha 4.
E-mailem na adresu: info@legendy.czkontaktní osoba: Věra Prošková

Některé informace související se zpracováním osobních údajů lze rovněž získat telefonicky na čísle: 777 738 423; kontaktní osoba: Věra Prošková

Pro ověření identity může být vyžadováno poskytnutí některých identifikačních údajů. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušné požadavek vznesen oprávněným žadatelem.

Správce údajů odpoví zpravidla do jednoho měsíce po obdržení žádosti, přičemž si však vyhrazuje právo tuto lhůtu prodloužit až o dva měsíce. 

6.1   Jednotlivá práva

Každý subjekt osobních údajů má, v souladu s platnými právními předpisy a s ohledem na rozsah poskytnutých osobních údajů a účel jejich zpracování, především právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a doplnění, právo požadovat omezení zpracování osobních údajů, právo na výmaz svých osobních údajů a právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu).

6.2   Přístup k osobním údajům a oprava osobních údajů

Každý subjekt osobních údajů má právo na přístup k veškerým svým osobním údajům uloženým u Správce údajů a na informaci o rozsahu a podobě těchto osobních údajů a způsobu jejich zpracování ze strany Správce údajů.

Dále má každý subjekt osobních údajů právo na opravu chyb a nepřesností týkajících se svých osobních údajů, jakožto i na jejich aktualizaci a doplnění.

Za tímto účelem přijal Správce údajů vhodná opatření k tomu, aby uchovávané osobní údaje jednotlivých subjekty byly přesné, úplné a aktuální.

Vždy se lze na Správce údajů obrátit s dotazem, zda stále uchovává a/nebo zpracovává osobní údaje příslušného subjektu osobních údajů.

6.3   Odvolání souhlasuse zpracováním osobních údajů

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat, a to bez uvedení důvodu. V takovém případě budou osobní údaje zablokovány proti jakémukoli dalšímu zpracování.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však působí pouze do budoucna, přičemž zákonnost předchozího zpracování osobních údajů založeného na takovém souhlasu zůstává jeho odvoláním nedotčena.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů lze provést dopisem či e-mailem zaslaným na adresu Správce údajů uvedenou v tomto článku Zásad.

6.4   Vymazání osobních údajů

Každý subjekt údajů může kdykoli požádat Správce údajů o vymazání svých osobních údajů. V takovém případě Správce údajů bez zbytečného odkladu smaže veškeré osobní údaje příslušného subjektu údajů, které má uložené, pokud tyto osobní údaje již nepotřebuje (např. pro poskytování služeb, plnění smlouvy či vymáhání svých nároků).

Obdobně bude Správce údajů postupovat v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu).

6.5   Omezení zpracování osobních údajů

V případě žádosti o omezení zpracování osobních údajů, např. v případě, kdy subjekt údajů zpochybňuje přesnost, zákonnost nebo potřebu Správce údajů zpracovávat osobní údaje daného subjektu, omezí Správce údajů zpracovávání osobních údajů daného subjektu na nezbytné minimum (uložení), a případně je bude zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obranu svých právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby či jiných důvodů předepsaných platnými právními předpisy.

V případě ukončení omezení zpracování osobních údajů a pokračování v jejich zpracování bude příslušný subjekt údajů o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informován. 

6.6   Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů 

Případnou stížnost týkající se zpracování osobních údajů lze podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

7   POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, AUTOMATICKÉ ROZHODOVÁNÍ

Veškeré osobní údaje jednotlivých subjektů jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy a na základě jejich dobrovolného poskytnutí Správci údajů, ať již prostřednictvím souhlasu se zpracováním osobních údajů, v rámci smluvního vztahu či z jiného právního důvodu.

V souvislosti s poskytnutými osobními údaji neexistuje žádné automatické rozhodování nebo profilování, které by pro subjekty údajů mělo právní účinky, nebo se jich jakýmkoli způsobem významně dotýkalo.

8   AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů mohou být ze strany Správce údajů průběžně upravovány či aktualizovány. Jakékoli změny těchto Zásad se stanou účinnými po jejich zveřejnění na webových stránkách akce LEGENDY (www.legendy.cz).